Ir D.E. Lutskes

Start Missie Aanpak Visie Diensten Actueel Netwerk Boeken

Visie op Mens en Veranderen.

Organisaties bestaan uitsluitend, omdat slechts mensen in staat zijn om te bewegen, te veranderen, te ontwikkelen en dus ondernemingswaarde te creŽren. De individuele mens of groepen van mensen bezitten de potentie van dynamiek. Of zij bereid zijn deze talenten ook daadwerkelijk aan te boren, dat is een heel andere vraag. 

Mensen kunnen sterk verschillen in de drijfveren om hun talenten daadwerkelijk in het belang van de onderneming in te zetten, zoals duidelijkheid, veiligheid, concrete doelen, financiŽle prikkels, zelfontplooiing, bewegingsruimte of erkenning c.q.waardering door anderen. Uiteindelijk is ďde energieopwekkingĒ de gemeenschappelijke noemer voor wat en wie mensen in beweging brengt. Zorgt het werk of de werksituatie voor een hoger niveau van energieopwekking bij mensen, dan mag worden verwacht, dat zij zich in grotere mate bewegen en inspannen. Dit geldt voor individuen, maar ook voor groepen.

Leiders en managers hebben invloed op het energieniveau van individuen en groepen mensen door hun eigen gedrag, door het plaatsen van mensen in functies, waarbij zij hun talenten en drijfveren goed tot ontwikkeling kunnen brengen, en door het scheppen van een energieopwekkende werksituatie en omgeving.

Overlevende ondernemingen veranderen continue, omdat zij vanwege de harde concurrentie effectiever of efficiŽnter dienen te functioneren, omdat zij zich behoren aan te passen aan of dienen in te spelen op een veranderende markt, of omdat zij uit eigen beweging een markt - en concurrentievoorsprong wil bewerkstelligen.

Iedere verandering is voor leiders een uitdaging om de gezamenlijke harde ondernemingsenergie en de zachte energie van mensen en groepen te optimaliseren. Sommige verandervraagstukken kenmerken zich, doordat beide energiecomponenten gelijktijdig kunnen groeien, zoals bij procesverbeteringen, systeemondersteuning bij het functioneren van mensen of door betere en transparante informatie. In andere verandersituaties, bijvoorbeeld in geval van reorganisaties of  herstructureringen, zal de harde ondernemingsenergie veelal leidend zijn en de menselijke energie volgend. Innovaties en ontwikkelvraagstukken anderzijds kenmerken zich, doordat een hoger energieniveau van mensen in termen van inspiratie en uitdaging juist leidt tot meer harde ondernemingsenergie.

Het veranderdoel en de eigenschappen van de verandering bepalen de gewenste veranderstrategieŽn en communicatieaanpak. Daarnaast zullen veranderingen naar verwachting een groter resultaat en meer succes opleveren in geval van geloofwaardige en gedreven leiders in combinatie met loyale medewerkers. Loyaliteit van mensen aan de onderneming en de verandering wordt versterkt door geloofwaardigheid, gedrevenheid, betrokkenheid en toewijding van leiders.

Veranderingen zijn slechts duurzaam en blijvend indien zowel harde alsook zachte energieopwekking wordt gerealiseerd. Bij veronachtzaming van ťťn van beide energiedimensies, heeft de verandering geen bestaanrecht( te weinig harde ondernemingsenergie) of geen draagvlak( te weinig zachte mensenenergie).      

Historie en culturele context zijn bij iedere significante verandering van belang om in ogenschouw te nemen. Positieve persoonlijke en zakelijke ervaringen kunnen een vruchtbare voedingsbodem zijn voor veranderingen, maar negatieve historische gebeurtenissen kunnen evenzeer een belemmering vormen. Eenzelfde effect kan de culturele context hebben in het kader van een voorgenomen verandering.

Soms is het daarom noodzakelijk om eerst voorwaardelijke veranderingen op dit vlak door te voeren, alvorens met de beoogde ontwikkelvraagstukken te beginnen.

 Best viewed 1024x768   -  Copyright © 2005 Hestermanmedia All Rights Reserved.