Ir D.E. Lutskes

Start Missie Aanpak Visie Diensten Actueel Netwerk Boeken

Onze aanpak

Het goed en volledig in kaart brengen van de historie is een eerste stap in onze aanpak. De historie van individuen, van groepen en van de onderneming vormt de basis voor het functioneren in de actuele situatie. Ervaringen, overtuigingen en gebruiken kunnen positief maar ook belemmerend werken op de beoogde waardecreatie veranderingen.

Een volgende stap vormt het bereiken van persoonlijke, inhoudelijke en zakelijke overeenstemming. Het vaststellen van heldere leerdoelen maakt consequent deel uit van de werkwijze. Wij zijn bereid financieel te participeren, indien het waardecreatie proces daarmee gediend is.

Tijdens de uitvoering van het waardecreatie proces worden regelmatig onze tools, methoden en assessmentlijsten ter beschikking gesteld of worden zij door ons samen met uw medewerkers toegepast.    

Een traject is pas afgerond, indien de deliverables stabiel functioneren en het onderhoud c.q. de doorontwikkeling is gewaarborgd. Te vroeg juichen is een belangrijke valkuil.

Onze aanpak is uiteraard dynamisch. Gedurende het waardecreatie proces kan blijken, dat eerdere afspraken, beslissingen en uitgangspunten om herziening vragen.  

Het geheel maakt, dat de kansen op succes aanmerkelijk worden vergroot en dat uw vergoedingen voor onze inspanningen investeringen met een return on investment zijn in plaats van éénmalige kosten.    

Uiteraard hoeft U zich niet te conformeren aan deze werkwijze. Het is zeker niet de snelste weg naar succes, maar het is wel de meest kansrijke en duurzame gebleken. Samen met de klanten scoren we met deze manier van werken hoge succesratio’ s op de opdrachten. Bovendien realiseren wij een zeer laag percentage klantenverloop.

 

 

 Best viewed 1024x768   -  Copyright © 2005 Hestermanmedia All Rights Reserved.